Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  LVW  
     
 
 
 
 
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van de firma Kern & Sohn GmbH


04.07.2013
 
 
 
     1. Algemeen  
 
 
Onze offertes en leveringen zijn uitsluitend gebaseerd op en vinden uitsluitend plaats onder de onderstaande voorwaarden.
 
 
 
     2. Het sluiten van de overeenkomst  
 
 
2.1   Uw contractant is Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen (BRD).

2.2   De presentatie van producten en diensten op onze websites of in onze catalogi en brochures vormen geen bindende aanbieding.

2.3   Uw bestelling bij ons is een bindende aanbieding aan ons voor het sluiten van een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van onze opdrachtbevestiging.
 
 
 
     3. Prijzen  
 
 
Onze prijzen zijn af fabriek Balingen - Frommern. Verpakking, vracht, porto, inklaring en verzekering zijn voor uw rekening.
 
 
 
     4. Herroepingsrecht van consumenten  
 
 
Indien u het product als consument, dus niet voor zakelijke doeleinden, heeft besteld, heeft u het volgende herroepingsrecht:

Verwijzing naar herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) of, indien de zaak voor afloop van de termijn aan u is overgedragen, door retourzending van de zaak herroepen. De termijn gaat in na ontvangst van deze verwijzing naar het herroepingsrecht in schriftelijke vorm, echter niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger. Met het tijdig versturen van de herroepingsverklaring is er voldaan aan de in acht te nemen bezwaartermijn. De herroeping dient men te richten aan

Kern & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Duitsland


De gevolgen van de herroeping

In geval van rechtmatige herroeping dient men wederzijds verkregen zaken en diensten en eventuele baten (bijvoorbeeld rente) te retourneren. Indien u ontvangen zaken of diensten in hun geheel of deels in verslechterde staat retourneert, dient u de eventuele waardevermindering daarvan te compenseren. Voor de verslechtering van de zaak dient u slechts de waardevermindering door de verslechtering te compenseren die te wijten is aan het gebruik van de zaak voor zover dit het onderzoek van de eigenschappen en het functioneren te boven gaat. Onder "onderzoek van de eigenschappen en het functioneren" wordt het onderzoek van het desbetreffende product, zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is, verstaan. Zaken die als pakket verzonden kunnen worden, dienen op onze kosten en voor ons risico retour te worden gezonden. Zaken die niet als pakket verzonden kunnen worden, worden bij u opgehaald. Betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn gaat in op het moment van verzending van uw herroepingsverklaring of de zaak en voor ons met de ontvangst daarvan.
 
 
 
     5. Bijzondere aanwijzingen over de retourzending  
 
 
Indien u de bestelde goederen terugstuurt, verzoeken wij u de retourzending voldoende te frankeren teneinde meerkosten te voorkomen. Onvoldoende gefrankeerde zendingen moeten wij in rekening brengen aan u. Zendingen waarvan de porto door de ontvanger betaalt dient te worden, kunnen wij niet accepteren.

Stuur het product naar het volgende adres:

Kern & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Duitsland

Indien er aan de retourzending voor u geen kosten zijn verbonden, halen wij het product graag bij u op. Om een afspraak te maken voor het ophalen, kunt u via het onderstaande e-mailadres: info@kern-sohn.com of via het onderstaande telefoonnummer contact met ons opnemen: 0049-[0]7433-9933-0.

Het product dient voor zover mogelijk weer in de oorspronkelijke staat bij levering terug te worden gebracht. Daarbij dient u gebruik te maken van de originele verpakking en dient u er op te letten dat ook alle schriftelijke stukken zoals gebruiksaanwijzing, garantiekaart etc. worden meegestuurd.

Indien dat niet mogelijk is, dient het product voor een veilig vervoer in een geschikte verpakking inclusief stabiele omverpakking aan ons retour te worden gezonden.

Apparaten die met een eerste ijking in omloop worden gebracht, mogen bij wet niet opnieuw een eerste ijking ondergaan. Als deze apparaten retour worden gezonden, is de resterende waarde van een dergelijk apparaat zeer laag. Er ontstaat daardoor een hoge economische schade die kan liggen tussen de helft van de waarde van het oorspronkelijke apparaat en een volledig waardeverlies. Het waardeverlies wordt bij de acceptatie van de retourzendingen door KERN in mindering gebracht.
 
 
 
     6. Aanspraken in geval van gebreken  
 
 
De volgende wettelijke regelingen zijn van toepassing.

Indien u de producten voor zakelijke doeleinden heeft besteld, verjaren uw garantieaanspraken binnen 12 maanden na aflevering van de zaak.
 
 
 
     7. Eigendomsvoorbehoud  
 
 
Wij behouden ons het eigendom van de geleverde producten voor totdat de koopsom volledig is voldaan.
 
 
 
     8. Aansprakelijkheid  
 
 
Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzettelijke en grove nalatigheid alsmede in die gevallen waarin wij overeenkomstig de wet inzake productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn. In geval van eenvoudige nalatigheid zijn wij slechts aansprakelijk bij gebreken die leiden tot schending van wezenlijke contractuele plichten die het doel van de overeenkomst in gevaar brengen. Onder wezenlijke contractuele plichten worden plichten verstaan die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst en waarvan men redelijkerwijs nakoming kan verwachten. In dit geval vormt de schadevergoeding de basis voor en is de hoogte ervan beperkt tot de schade, welke bij het aangaan van de overeenkomst volgens de ons op dat moment bekende omstandigheden redelijkerwijs kon worden verwacht. De vergoeding van zuivere vermogensschade (bijvoorbeeld uitval van de productie of inkomstenderving) is beperkt tot de algemene beginselen van goede trouw, bijvoorbeeld in gevallen waarbij de hoogte van de vergoeding in geen verhouding staat tot de hoogte van de schade, beperkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen en het niet nakomen van plichten indien deze het gevolg zijn van oorzaken die wij niet met een redelijke inspanning hadden kunnen voorkomen. Voor concurrerende aanspraken die voortvloeien uit ongeoorloofd handelen, gelden de regelingen als genoemd onder dit punt. Een verdergaande aansprakelijkheid onzerzijds is uitgesloten. Productrisico's moeten aan KERN gemeld worden.
 
 
 
     9. Overige  
 
 

En verrekenings- of retentierecht kunt u uitsluitend doen gelden voor vorderingen die onbetwist of rechtsgeldig zijn.

Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-Kooprecht [CISG] van toepassing. Plaats van de bevoegde rechtbank is Balingen (BRD).

Toelatingen in niet-EU-landen dienen door de verdeler geregeld te worden.