Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  LVW  
     
 
 
 
 

Allgemene voorwaarden
van de firma Kern & Sohn GmbH


24.11.2020

 
 
 
     1. Algemeen  
 
 1. Wij leveren uitsluitend volgens de onderstaande algemene voorwaarden (voorwaarden).
 2. Onze voorwaarden gelden exclusief; tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden van de klant die van de onze afwijken - met name inkoopvoorwaarden - erkennen wij niet, met uitzondering van de gevallen waarin wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid instemmen. Onze voorwaarden gelden ook, wanneer wij op de hoogte zijn van tegenstrijdige of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant en zonder voorbehoud aan de klant leveren.
 3. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend, indien wij deze bevestigen of deze door het verzenden van de producten vervullen.
 4. De weergave van producten en diensten op onze websites of in onze catalogi en brochures vormt geen bindende offerte.
 5. Wij verkopen uitsluitend aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke fondsen, die de producten uitsluitend binnen het kader van hun zelfstandige, professionele, bedrijfsmatige, institutionele of ambtelijke werkzaamheden gebruiken. Onze voorwaarden gelden daarom ook alleen tegenover dergelijke ondernemingen of rechtspersonen.
 6. Alle overeenkomsten die tussen ons en de klant voor de uitvoering van dit contract worden gesloten, zijn in dit contract schriftelijk vastgelegd.
 
     2. Verkoopprijzen  
 
 1. De berekening van de prijzen van producten gebeurt aan de hand van de op de dag van de orderbevestiging geldende prijzen te vermeerderen met de wettelijke BTW.
 2. Indien een levertermijn van meer dan 4 maanden vanaf de dag van onze orderbevestiging wordt overeengekomen, of indien de levering door de klant veroorzaakt pas later dan 4 maanden na de orderbevestiging kan plaatsvinden, dan hebben wij het recht de prijs te berekenen die op de dag van de levering geldt.
 
     3. Betalingsvoorwaarden  
  >
 1. Onze facturen moeten, afwijkende schriftelijke overeenkomsten voorbehouden, met het ontvangen onmiddellijk worden betaald en moeten zonder enige aftrek uiterlijk binnen de op de factuur aangegeven uiterlijke betalingstermijn zonder berekende transactiekosten aan ons zijn betaald.
 2. De klant komt ook zonder aanmaning met het aflopen van de in de factuur aangegeven betalingstermijn in gebreke. Wij zijn bevoegd voor iedere aanmaning € 2,50 te berekenen. Als de klant met de betaling van een factuur in gebreke blijft, dan moeten al onze vorderingen tegenover de klant uit de zakelijke relatie onmiddellijk worden betaald. Tot verdere leveringen zijn wij dan uitsluitend verplicht na betaling vooraf.
 3. Het aannemen van cheques en wissels gebeurt naar onze eigen inschatting en altijd uitsluitend ter betaling. Bij wissels zijn de kosten en het risico van de tijdige voorlegging en acceptatie voor de rekening van de klant.
 
     4. Compensatie en terughouding  
 
 1. Compensatierechten staan de klant alleen toe, als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onomstreden zijn of door ons zijn erkend. Bovendien is de klant bevoegd tot uitoefening van een recht van terughouding, voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.
 2. Als de klant handelaar is, dan heeft hij geen recht op verweer van het niet vervulde contract en geen recht van terughouding ten gevolge van tegenvorderingen.
 
     5. Levertijd, verhindering van de levering, overmacht  
 
 1. Wij doen er alles om aan uw wensen met betrekking tot de levertijden tegemoet te komen. Voor bindende levertijden is een separate schriftelijke overeenkomst vereist.
 2. Voor het naleven van onze leveringsverplichting is de tijdige en naar behoren vervulde verplichting van de klant noodzakelijk. Wij behouden ons het verweer van het niet vervulde contract voor.
 3. Mochten wij om redenen die wij te verantwoorden hebben, in leveringsachterstand raken, en berust de achterstand op opzet of grove nalatigheid of is deze achterstand een schending van een wezenlijke contractuele verplichting, dan geldt de wettelijke aansprakelijkheid. Deze is echter in het geval van een nalatige schending van een plicht beperkt tot de in het betreffende geval te verwachten schade.
 4. Als de klant, nadat wij reeds in achterstand zijn geraakt, een redelijke nalevertermijn geeft, dan heeft deze na het vruchteloos verstrijken van deze termijn het recht om van het contract terug te treden. Aanspraak op schadevergoedingen ten gevolge het niet vervullen ter hoogte van de te verwachten schade heeft de klant alleen, als het verzuim berust op opzet of grove nalatigheid of op het schenden van een wezenlijke contractuele plicht; voor het overige is de aansprakelijkheid schadevergoeding beperkt tot 50% van de ontstane schade.
 5. De beperkingen van de aansprakelijkheid conform alinea (3) en (4) gelden niet, wanneer een transactie werd overeengekomen waarbij de leveringsdatum essentieel was. Ze gelden ook niet als de klant ten gevolge van door veroorzaakt verzuim kan bewijzen, dat het onmiddellijke verhaal van schadevergoeding in plaats van de levering in aanmerking komt.
 6. Gevallen van overmacht suspenderen de contractuele verplichting van de partijen voor de duur van de storing en in de omvang van hun werking. Overschrijden de hieruit optredende vertragingen een periode van 6 weken, dan zijn beide contractpartijen bevoegd, wat betreft de betroffen levering uit het contract terug te treden. Andere vorderingen bestaan niet.
 
     6. Eigendomsvoorbehoud  
 
 1. Wij behouden ons het eigendom van de geleverde producten voor.
 2. Het eigendomsvoorbehoud conform alinea (1) blijft tot aan de betaling van al onze vorderingen uit de contractuele relatie bestaan. Dit geldt ook als door de klant afzonderlijke facturen zijn betaald.
 3. Wanneer de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht de levering terug te nemen. Door de levering terug te nemen treden wij terug van het contract. Wij zijn na de terugname van de levering bevoegd deze te verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt op de schulden van de klant, met aftrek van redelijke verkoopkosten, in mindering gebracht. Wij zijn bevoegd, op de teruggenomen waren zonder bewijzen kortingen tot 20% van het factuurbedrag te berekenen, voor zover de klant niet bewijst, dat er geen of een wezenlijk mindere waardevermindering is ontstaan.
 4. De klant is bevoegd in het normale zakelijke verkeer te beschikken over de eigendomsvoorbehoudsproducten, voor zover tussen hem en zijn klant met betrekking tot de vorderingen uit de levering geen overdrachtsuitsluiting is overeengekomen.
 5. Wij verplichten ons, de ons toekomende onderpanden op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven, dat de realiseerbare waarde van onze onderpanden de te waarborgen vorderingen meer dan 10% overschrijdt: de keuze van de vrij te geven onderpanden is aan ons.
 
     7. Herroepingsrecht  
 
 1. U kunt de bij ons gekochte goederen binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen. Houd er rekening mee dat orderspecifieke bewerkingen, zoals speciale producties, kabelverlengingen, speciale gewichten enz. niet kunnen worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat als er voor de levering van bepaalde goederen testdiensten nodig zijn of zijn besteld, zoals kalibratie, controle, etc., de hiervoor benodigde kosten niet kunnen worden vergoed nadat de goederen zijn geretourneerd. Het bedrag van de kosten voor deze testdiensten is te vinden in de orderbevestiging of de factuur.
 2. Alinea (1) geldt niet als wij wettelijk tot terugname zijn verplicht.
 3. Alinea (1) geldt ook, als wij producten terugnemen in het kader van de uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud.
 
     8. Deelleveringen, risico-overdracht, transport van de producten  
 
 1. Wij leveren af fabriek. Verpakking, vrachtkosten, porto en douanekosten zijn voor rekening van de klant. Bij leveringen naar het buitenland geldt dit ook voor bijkomende belastingen.
 2. Wij sluiten alleen op uitdrukkelijke wens en op kosten van de klant een verzekering af.
 3. Wij zijn bevoegd deelleveringen te doen.
 4. Als wij in opdracht van de klant het transport van de producten vanaf de fabriek resp. vanuit ons magazijn in Balingen naar de plaats van de bestemming overnemen, dan gebeurt dit op rekening en voor risico van de klant. Dit geldt ook als een franco levering is overeengekomen.
 5. Als er geen bepaalde verzendvorm met de klant is overeengekomen, dan kiezen wij zelf de verzendwijze en -route. Voor de verzending zijn de kosten volgens onze verzendvoorwaarden te betalen. Dit geldt ook bij deelleveringen.
 
     9. Aansprakelijkheid voor gebreken  
 
 1. Schadeclaims van de klanten zijn alleen mogelijk, als deze zijn volgens § 377 HGB verschuldigde onderzoeks- en bezwaarverplichtingen op de juiste wijze heeft vervuld.
 2. Schademeldingen en bezwaren zijn alleen geldig in schriftelijke vorm.
 3. Wij zijn conform de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover de klant schadeclaims indient, die berusten op opzet of grove nalatigheid, inclusief de opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of onze agenten. Voor zover ons geen opzettelijke schending van het contract ten laste wordt gelegd, wordt de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de te verwachten, typisch optredende schade.
 4. Wij zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, voor zover wij door onze schuld een wezenlijke contractuele plicht schenden; ook in dit geval is de aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de te verwachten, typisch optredende schade. Er is sprake van een schending van een wezenlijke contractuele plicht, indien de schending betrekking heeft op een plicht, op diens vervulling de klant terecht vertrouwde.
 5. De aansprakelijkheid voor door schuld ontstane schade voor het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onaangeroerd; dit geldt ook voor de dwingende aansprakelijkheid volgens de “Produkthaftungsgesetz” (productaansprakelijkheidswet).
 6. Voor zover hiervoor niet iets afwijkends is geregeld, is de aansprakelijkheid uitgesloten.
 7. De verjaringstermijn in het geval van een verhaal van een levering conform §§ 478, 479 BGB (Duits wetboek voor privaatrecht: Bürgerliches Gesetzbuch) blijft bestaan; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de levering van het product met gebreken.
 8. Gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen en afmetingen zijn niet bindend en dienen ter illustratie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid hiervan, de klant is niet vrijgesteld van eigen controles en proefnemingen.
 
     10. Hoofdelijke aansprakelijkheid  
 
 1. Een verder gaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding dan onder punt 9 voorzien, is, zonder inachtneming van de gerechtelijke basis van de geldend gemaakte claim, uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadeclaims uit schuldenlast bij het afsluiten van het contract, door andere schendingen van plichten of door strafbare vergoedingsclaims van zaakschade conform § 823 BGB.
 2. De beperking volgens alinea (1) geldt ook, indien de klant in plaats van een claim voor schadevergoeding een vergoeding van nutteloze kosten eist.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, arbeiders, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.
 
     11. Registraties in niet-EU-landen, normen en standaards  
 
 1. Klanten die KERN-producten in niet EU-landen willen verkopen, moeten de voor het bedrijf noodzakelijke registraties van de producten in het betreffende land zelf op eigen kosten uitvoeren.
 2. Alle producten van KERN voldoen op het moment van levering aan de relevante normen en standaarden van de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland. Klanten buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap importeren producten van KERN op eigen technisch risico. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat alleen die producten van KERN die voldoen aan de lokale technische of overige bepalingen in het land van bestemming in de handel worden gebracht.
 
     12. Plaats van levering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze  
 
 1. Plaats van levering is 72336 Balingen en de bevoegde rechtbank is uitsluitend de voor 72336 Balingen bevoegde rechtbank, voor zover de klant handelaar, een publiekrechtelijke persoon of een publiekrechtelijk fonds is. Wij zijn echter bevoegd de klant ook bij de rechtbank van zijn eigen woonplaats aan te klagen.
 2. Voor het overige is de bevoegde rechtbank voor aanklachten tegen de klant de voor 72336 Balingen bevoegde rechtbank, als de klant na het afsluiten van het contract zijn woonplaats of hoofdverblijfplaats naar het buitenland heeft verlegd, resp. zijn woonplaats of hoofdverblijfplaats tijdens het indienen van de aanklacht niet bekend is. Dit geldt ook voor check- en wisselklachten.
 3. Geldig is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het uniforme Weens Koopverdrag.