Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  Privacyverklaring  
     
 
 
 
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen van het recht inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming en uitsluitend voor het desbetreffende doeleinde. Wij behouden ons het recht voor om gegevens door te geven aan overheidsinstanties en rechtbanken als daartoe de noodzaak bestaat.


Opslag van gegevens:


Toegangsgegevens

Bij een bezoek aan onze website wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd door de provider. De opslag dient voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waaraan bepaalde informatie kan worden toegewezen. Persoonsgegevens zoals uw naam, firma, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen geregistreerd met uw toestemming, wanneer u bijv. een klantenaccount aanmaakt, een bestelling plaatst of voor het overige via een online aanmelding de desbetreffende gegevens doorgeeft. Bij downloads wordt deze actie in de logfile van de provider aangegeven. Deze gegevens worden opgeslagen voor de interne verdere verwerking met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Sollicitatieprocedure

  1. Als u solliciteert naar een vacature die door ons of op eigen initiatief wordt geadverteerd, worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt binnen het kader van de wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden niet buiten het toepassingsgebied van uw toepassing gebruikt
  2. Door het indienen van uw aanvraag gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de opslag en verwerking van de gegevens


Afhandeling van bestellingen

De van u verzamelde persoonlijke gegevens worden, voor zover dit voor de levering van de goederen nodig is, doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is en in sommige gevallen aan hierbij betrokken servicepartners. Voor de verwerking van de betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de verantwoordelijke kredietinstelling. Wij informeren u graag over welke partners dit voor uw bestelling waren.


Gebruikersgegevens en cookies

Informatie die vrijwillig werd verstrekt via formulieren, moet omwille van technische redenen worden opgeslagen. Bij het invullen van het formulier in het kader van het aanmaken van een klantenaccount en bij het plaatsen van een bestelling wordt de complete inhoud van de gegevensverstrekking, zoals datum, tijdstip en IP-adres van de formulierverzender, in de databank opgeslagen. Als u een aanvraagformulier invult, dan wordt deze informatie per e-mail naar ons doorgestuurd. Wij gebruiken onder andere zogenaamde „cookies”. Deze dienen om onze website in haar geheel gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken en vooral om de navigatie op ons platform te versnellen. Daarnaast geven cookies ons de mogelijkheid om de frequentie van websitebezoeken en de algemene navigatie te meten. Wij wijzen erop dat sommige cookies door onze server naar uw systeem worden gestuurd. Daarbij gaat het meestal om zogenaamde „sessie-cookies”. Zij worden gekenmerkt door het feit dat ze automatisch opnieuw van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt vanzelfsprekend cookies op ieder ogenblik weigeren, indien en voor zover uw browser dat toelaat.


Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Dat is een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt „cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De via cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, dan wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte van kracht is, eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware. U moet er dan evenwel rekening mee houden dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Voor marketingdoeleinden en optimalisatie worden op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt. Daarbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruikersprofielen geheel geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoekers worden opgeslagen om herkenning van de internetbrowser mogelijk te maken. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of direct door wiredminds verzameld. wiredminds mag informatie die door het bezoek aan onze websites wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen te maken. De daarbij gewonnen gegevens worden zonder aparte toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet in verband gebracht met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Indien er IP-adressen worden geregistreerd, dan worden deze onmiddellijk na de registratie geanonimiseerd door het wissen van het laatste nummerblok. Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van de gegevens kan op ieder moment zonder terugwerkende kracht bezwaar worden gemaakt.

Uitsluiten van website-tracking.


Verwijderen van gegevens

Het verwijderen van de opgeslagen persoonsgegevens vindt plaats, wanneer de gebruiker van de website en/of een klant de toestemming voor de opslag intrekt, wanneer de kennis van de gegevens niet meer noodzakelijk is voor het vervullen van het met de opslag beoogde doeleinde of wanneer de opslag van de gegevens omwille van andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Verwijderingsverzoeken zijn niet van toepassing voor gegevens voor facturatiedoeleinden en boekhoudkundige doeleinden.


Privacyfunctionaris

Wij hebben een externe privacyfunctionaris voor gegevensbescherming aangewezen, die u per e-mail kunt bereiken op datenschutz@kern-sohn.com of per post op

Privacyfunctionaris
KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Duitsland


Recht op informatie

De gebruiker van onze website heeft het recht om van ons informatie te verlangen over de gegevens die zijn opgeslagen over zijn persoon of over zijn pseudoniem. Op verzoek kan de informatie ook elektronisch worden verstrekt.